Băile cu apă rece

Poate că în întreaga lume nu întâl­nim pe un ter­i­to­riu atât de mic atât de numeroase şi diferite băi vin­decă­toare, decât la Băile Bálványos. Regăsim aici ape acide, sărate, fer­ug­i­noase, cu acid clorhidric, alu­mi­nos, cu acid sul­fu­ric, etc. Pe de o parte, aceste ape sunt folosite ca şi apă de băut, pe de altă parte aces­tea sunt acu­mu­late în bazine. Efectele apelor cu diferite com­poz­iţii chim­ice sunt benefice pen­tru trata­men­tul bolilor sis­temu­lui vas­cu­lar şi bolilor car­dio­vas­cu­lare, prob­leme ale sis­temu­lui intesti­nal, prob­leme ale rinichilor, afecţi­u­nile căilor res­pi­ra­torii, asupra prob­lemelor neu­ro­tice, afecţi­uni ale pielii, ale ochilor şi în spe­cial pen­tru trata­men­tul bolilor organelor fem­i­nine. Pur şi sim­plu tre­buie să dăm dovadă de curaj şi să ne supunem „interoga­to­ri­u­lui”. Aceste băi poartă pore­cla de „interoga­tor”, întrucât vă între­băm, cine poate îndura câteva minute în apa rece ca gheaţa fără să scoată un cuvânt? Sunt unii care se sperie din cauza miro­su­lui de sulf-​ou stri­cat, în timp ce alţii se scarpină pe cap din cauza culorii apei. Însă cei ce au de câşti­gat, sunt per­soanele care încearcă.

O ade­vărată rar­i­tate a lumii reprez­intă „Băile Apor”, care se situează dea­supra Băilor Bálványos, lângă dru­mul prin­ci­pal. Pe ter­i­to­riul foarte mic al băilor găsim 8 feluri de izvoare cu difer­iţi para­metrii fizico-​chimice. Sunt ren­u­mite pen­tru capac­i­tatea cura­tivă a bolilor reumat­ice şi ale bolilor articluaţiilor.

Apariţia Băilor Csiszár este o ade­vărată poveste. Csiszár Dénes, în anul 1889 cu ocazia unei vână­tori a descoperit locul băilor vin­decă­toare, pe care, după pro­pri­ile sale idei şi pe pro­pria chel­tu­ială a început să le con­stru­iască. În prezent, baia încearcă să-​şi recapete renu­mele de dinainte şi rămânem cu sper­anţa că, băile „Cu cio­co­lată”, „Alu­mi­nos” sau „Bru­mat” vor reuşi acest fapt.

Să cău­taţi aceste locuri când sun­teţi în con­cediu şi să vă îmbogăţiţi cunoşt­inţele cu amintiri de neuitat!”

Kővári Lás­zló

GSM: +40 745 74 85 96
Fax: +40 367 98 54 23
E-​mail:
GPS: 46.11055225.960454

pen­si­unea Gorgán sitemap con­tact

© Copy­right Pen­si­unea Gorgán 2011. Toate drep­turile rezervate.

Web­de­sign: www​.voidart​.ro