Izvoarele de apă minerală

Dacă aceste ape ar putea să ne povestească, enu­merând toate dru­murile pe care le-​au cutreierat şi bogăţi­ile pe care le-​au acu­mu­lat, prob­a­bil ar tre­bui să-​şi scrie povestea cu litere de aur. Apa nu numai stinge setea, ci pătrunde în corp şi în suflet, aştep­tând viz­ita­torul loial să se întoarcă. Muntele Ciomad, din punct de vedere al struc­turii şi situării sale, este cea mai tânără parte a munţilor Călimani-​Gurghiu-​Harghita. Datoritã rocilor vul­canice şi sed­i­mentare din sol, emanaţi­ile de bioxid de car­bon şi de hidro­gen sul­fu­rat au favorizat apariţia a mai mul­tor izvoare de apã min­er­alã. Mulţu­mitã com­poz­iţiei lor chim­ice sunt remar­ca­bile în cure de bãut, în trata­mentele afecţi­u­nilor stom­acale şi intesti­nale; folosite în bãile uscate cu gaz, adicã în mofete, se dovedesc a fi fac­tori cura­tivi nat­u­rali pen­tru cei sufer­inzi de afecţi­uni de cordşi ale sis­temu­lui vas­cu­lar. Aici, atât apa, cât şi gazul au radioac­tiv­i­tate nat­u­ralã rel­a­tiv mare. Aceste ape cu radioac­tiv­i­tate nat­u­rală mare, ajută la metab­o­lism, fac ordine în corp, iar cei care le con­sumă de decenii, con­sid­eră că secre­tul longevităţii con­stă în acesta. Cele mai impor­tante izvoare de apă min­er­ală din zonă sunt: Sze­jke, Tran­sil­va­nia, Ibolya, Jordán.

GSM: +40 745 74 85 96
Fax: +40 367 98 54 23
E-​mail:
GPS: 46.11055225.960454

pen­si­unea Gorgán sitemap con­tact

© Copy­right Pen­si­unea Gorgán 2011. Toate drep­turile rezervate.

Web­de­sign: www​.voidart​.ro