Cetatea Bálványos

Con­form leg­en­dei, cetatea Bálványos a fost con­stru­ită de un uriaş sau de împăratul zânelor dintr-​o rocă moale, care s-​a întărit după aceea. După con­stru­irea cetăţii, împăratul a con­struit un pod din aur care a ajuns până la vâr­ful Pucioa­sei, pen­tru ca fiica sa, prea fru­moasa regină a zânelor să aibă un loc de plim­bare demn de val­oarea ei. Fata, în pofida aparteneţei sale, era o fire curioasă, şi într-​o seară de primă­vară a eva­dat să viziteze lumea de jos. Dar întrucât aceasta se grăbea, în doi paşi a ajuns la gră­mada Poka, unde oamenii îşi lucrau loturile. Regina zânelor s-​a mirat la ved­erea aces­tor fiinţe agile mici, şi când s-​a trezit din mirare, a strâns în sorţul ei câteva fiinţe cu toate acare­turile, după care s-​a dus în cetatea tatălui, unde i-​a prezen­tat acele „insecte mici şi fru­moase”. Tatăl ei însă, pe un ton hotărât i-​a spus: „Pune jos fata mea şi eliberează aceste insecte, a căror furie ne poate aduce sfârşi­tul – să ai grijă de ei, pen­tru că ei vor fi urmaşii noştri”.

Orbán Balázs

Traseul până la ruinele cetăţii pleacă de la „Liga puszta” prin „Köz-​bérc”, iar la vâr­ful cetăţii ajungem pe dru­mul Vár, mar­cat cu culoare gal­benă. Cu sig­u­ranţă că omul oboseşte până ajunge la ruine, dar odată ajuns, dacă mai are put­erea să se urce pe rămăşiţele tur­nu­lui de obser­vaţie, care şi în ziua de astăzi se ţine cu încăpăţânare de rocă, poate admira întreaga panoramă, com­pen­sând toate efor­turile depuse.

GSM: +40 745 74 85 96
Fax: +40 367 98 54 23
E-​mail:
GPS: 46.11055225.960454

pen­si­unea Gorgán sitemap con­tact

© Copy­right Pen­si­unea Gorgán 2011. Toate drep­turile rezervate.

Web­de­sign: www​.voidart​.ro