„Această lume este ţara zânelor şi a uri­aşilor, acolo unde per­son­ajele din mitolo­gia secuiască apar în alinul dimineţii, în ceaţa care se evap­oră, în nori, ape şi în nunta Pămân­tu­lui şi a Ceru­lui”

Munţii Ciomad – Pucioasa, datorită numeroaselor comori nat­u­rale şi cul­tur­ale, sunt con­sid­er­aţi cei mai cunoscuţi şi viz­itaţi din regiunea Tran­sil­vaniei, con­servând în ace­laşi timp şi cel mai spec­tac­u­los cen­tru al erupţiei vul­canice din partea de est a baz­in­u­lui Tran­sil­vaniei. Conurile vul­canice tinere ale muntelui, aflat la con­flu­enţa munţilor Ciu­cu­lui şi Bodoc sunt spec­tac­u­loase. Impactul aces­teia se datore­ază val­o­rilor sale nat­u­rale şi peis­ag­is­tice. Lacul Sfânta Ana este sit­uat în cen­trul muntelui Ciomad, şi este sin­gu­rul crater rămas intact din Europa Cen­trală. În craterul mai mare s-​a for­mat Tinovul Mohos sau „Kuko­jzás”, bogat în floră periglacială şi lacuri. Pe muntele Pucioasa se găseşte cea mai mare mofetă din Europa cu cel mai mare debit de gaz emanat, peştera Pucioasa. Pe acest munte regăsim şi numeroase izvoare de apă min­er­ală, cu com­poz­iţii chim­i­cale sub cele mai diferite forme. De-​a lun­gul anilor în jurul aces­tor izvoare au fost înfi­inţate staţi­uni bal­n­eare. Regiunea se mân­dreşte cu val­ori de interes euro­pean, chiar cu unele care sunt con­sid­er­ate unice în întreaga lume.

Sursă: „Pe tărâ­mul zânelor şi a uri­aşilor”, Her­czeg Ágnes — Jánosi Csaba (Globul, ediţia XXII. nr. 617 din septembrie-​octombrie 20045)

Natura 2000

Pen­si­unea Gor­gan se situează pe ter­i­to­riul Natura 2000, motiv pen­tru care în ame­na­jare s-​a pus mare accent pe respectarea prin­cipi­ilor rez­er­vaţi­ilor. Natura 2000 reprez­intă total­i­tatea ter­i­tori­ilor nat­u­rale pro­te­jate în Uni­unea Euro­peană. Putem dis­tinge 2 arii ale „Natura 2000”: pro­tecţia păsărilor şi a habi­tatelor nat­u­rale. Scopul reţelei con­stă în pro­tecţia diver­sităţii bio­log­ice ale Europei. De obi­cei ter­i­tori­ile Natura 2000 sunt de dimen­si­uni mari şi nu exculd activ­ităţile umane, însă, în cazul oricăror con­strucţii sau investiţii infra­struc­turale, se exam­inează impactul investiţi­ilor asupra speci­ilor şi a habi­tatelor impor­tante din punct de vedere al pro­tecţiei medi­u­lui, fiind între­prinse toate măsurile nece­sare pen­tru pre­venirea dis­trugerii habi­tatelor sau chiar pen­tru înlocuirea acestora.

GSM: +40 745 74 85 96
Fax: +40 367 98 54 23
E-​mail:
GPS: 46.11055225.960454

pen­si­unea Gorgán sitemap con­tact

© Copy­right Pen­si­unea Gorgán 2011. Toate drep­turile rezervate.

Web­de­sign: www​.voidart​.ro