Pen­si­unea Gor­gan s-​a pregătit şi pen­tru prim­irea acelor grupuri care îşi exprimă dor­inţa de a fi departe de zgo­mo­tul oraşu­lui, dar totuşi să aibă şansa de a se con­cen­tra asupra muncii lor în condiţii civ­i­lizate. Dotarea tehnică a sălii de con­fer­inţă, ce poate fi ame­na­jată în mansarda pen­si­u­nii, core­spunde cer­inţelor zilei de astăzi. Pen­tru deru­larea în bune condiţii a diferitelor eveni­mente, reuni­uni, cur­suri şi con­fer­inţe sunt puse la dis­poz­iţia par­tic­i­panţilor table flipchart, proiec­tor, lap­top şi conex­i­une la inter­net.

Noi cre­dem că cele mai bune afac­eri se încheie la o cină gus­toasă, savurând un pahar de vin, încă un capi­tol în care vă putem sat­is­face aştep­tările pe deplin.

GSM: +40 745 74 85 96
Fax: +40 367 98 54 23
E-​mail:
GPS: 46.11055225.960454

pen­si­unea Gorgán sitemap con­tact

© Copy­right Pen­si­unea Gorgán 2011. Toate drep­turile rezervate.

Web­de­sign: www​.voidart​.ro