Ser­vicii well­ness la Pen­si­unea Gorgán

În lumea asta plină de stres, oamenii nu au nici tim­pul nece­sar şi nici posi­bil­i­tatea de a-​şi forma un stil de viaţă sănă­tos. În prezent ne petre­cem zilele în locaţii, departe de aerul curat, îndeplinind muncă fiz­ică grea sau plină de stres, datorită cărora sănă­tatea este în peri­col. Ser­vici­ile well­ness ale pen­si­u­nii Gor­gan vă oferă posi­bil­i­tatea unei odi­hne active şi regen­er­a­toare, folosind metode de relaxare şi de tratare a stre­su­lui, care con­duc la o bunăstare a trupu­lui şi spiritului.

„Well­nes­sul este o per­cepţie a vieţii, un stil de viaţă sănă­tos, care ne îmbunătăţeşte starea şi ajută la menţinerea sănătăţii fiz­ice şi echili­bru­lui sufletesc.”


Cam­era de sare

Sun­tem con­vinşi că lumea a auzit de efectele benefice ale minei de sare din Praid. De aceste put­eri mirac­u­loase ale naturii se pot bucura şi cei care intră în cam­era de sare ame­na­jată în partea de well­ness a pen­si­u­nii Gor­gan. Cam­era, umplută cu sarea din Praid, reprez­intă o ter­apie: în primul rând pen­tru cei care suferă de astm, bronşită acută, alergii provo­cate de polen, dar poate fi apli­cată şi pen­tru tratarea diferitelor boli ale pielii, eczeme, reprezen­tând toto­dată şi un trata­ment alter­na­tiv pen­tru cei sufer­inzi de pso­ri­azis. Apli­cat com­comi­tent cu ter­apie muz­i­cală este o opor­tu­ni­tate exce­lentă de relaxare.

Jacuzzi

După o plim­bare obosi­toare în pădure, putem gusta renaşterea ofer­ită de plăcer­ile băii în jacuzzi. Aveţi la dis­poz­iţie două băi jacuzzi, din­tre care una are o capac­i­tate de 10 per­soane, umplută cu apă limpede, având tem­per­atura între 2728 grade Cel­sius, iar cealaltă de 4 per­soane, cu apă sărată, cu o tem­per­atură între 3335 de grade Celsius.

Sen­ti­men­tul de relaxare este inten­si­fi­cat şi prin efecte vizuale, călăuzindu-​vă ast­fel într-​o lume fer­me­cată, făcând posi­bil să vă regăsiţi echili­brul fizic şi psihic


Sauna uscată

Sauna este medica­men­tul celor săraci” – susţine zicala veche ale fin­lan­dezilor. În saună, cor­pul nos­tru pro­duce o febră nat­u­rală, febră care face posi­bilă acti­varea sis­temu­lui imu­ni­tar, nece­sar în lupta împotriva unor boli potenţiale. Com­bi­naţia între sauna fierbinte şi a duşu­lui rece este foarte benefic sănătăţii şi a sis­temu­lui nos­tru imu­ni­tar. For­mula este una sim­plă: să vă creşteţi tem­per­atura cor­pu­lui, ca să pre­veniţi bolile şi să deveniţi mai sănă­toşi, iar tran­spirând în ade­văratul sens al cuvân­tu­lui, să elim­i­naţi toate tox­inele care dăunează sănătăţii. Cu diferite aro­mat­er­apii putem trans­forma „atmos­fera fierbinte” într-​una mai plă­cută. Căl­dura este aproape insu­porta­bilă, pe corp curg pică­turi de sudoare, regener­area este de necom­parat. Toate aces­tea le oferim oaspeţilor noştri pe gratis.


GSM: +40 745 74 85 96
Fax: +40 367 98 54 23
E-​mail:
GPS: 46.11055225.960454

pen­si­unea Gorgán sitemap con­tact

© Copy­right Pen­si­unea Gorgán 2011. Toate drep­turile rezervate.

Web­de­sign: www​.voidart​.ro