Bar & restau­rant la Pen­si­unea Gorgán

Restau­ran­tul pen­si­u­nii Gor­gan are capac­i­tatea de a servi în ace­laşi timp 30 de per­soane, iar peisajul pitoresc din împre­jurimi face ca masa să se trans­forme într-​un ade­vărat ospăţ. Vă garan­tăm că nopţile de vară petre­cute pe prima terasă care se deschide din restau­rant, vă vor oferi amintiri de neui­tat, în timp ce terasa din spatele pen­si­u­nii vă oferă posi­bil­i­tatea unui gră­tar (din materi­ile prime pe care le oferim) sau unor dis­cuţii mai intime. Aici se găseşte şi fân­tâna mirac­u­loasă cu apă proaspătă, pe care o sus­pi­cionăm că înţelege limba omu­lui. În momen­tul în care au început lucrările de con­strucţii, natura parcă supărată de fap­tul că a fost der­an­jată, şi-​a revăr­sat din abun­denţă apa freat­ică, iar datorită fap­tu­lui că a înţe­les gân­durile poz­i­tive ale pro­pri­etaru­lui, şi conş­tientă fiind de ben­efi­ciul pe care îl poate oferi turiştilor, şi-​a retras apele într-​un sin­gur izvor, ce poate stinge setea omu­lui obosit.

În alcă­tuirea meni­u­lui oferit, punem mare accent pe cal­i­tatea pro­duselor, preparate în stil secuiesc/​unguresc, în care, pe lângă prospeţimea naturii, regăsim gus­tul mâncărurilor de acasă. Aces­tea sunt pregătite din ingre­di­ente proaspete, iar majori­tatea pro­duselor pe care le folosim (în limita posi­bil­ităţilor), sunt achiz­iţion­ate de la pro­ducă­torii locali.

Dacă sun­tem anunţaţi din timp, putem pregăti orice fel de mân­care, dar vă garan­tăm că bucă­tarii noştri extra­or­di­nari nu vă vor deza­măgi cu bunătăţile tradiţionale secuieşti în a căror pregătire sunt spe­cial­izaţi. Puteţi gusta ade­vărata supă de pui, gulaşul secui­esc, frip­tura umplută, diferite spe­cial­ităţi preparate din carne de vânat, iar ca desert cozonacul proaspăt, ştrudelul sau cuibul de viespe.

Ast­fel, şi în cazul în care decideţi să ne viz­itaţi doar pen­tru gulaşul de fasole sau pen­tru un pahar de vin gus­tos, veţi rămâne cu amintiri plă­cute. Ce poate fi mai cal­mant şi lin­işti­tor decât o cafea sau o ceaşcă de ceai savu­rată în faţa cămin­u­lui şi dis­cuţi­ile intime pur­tate la lumina focu­lui tros­nind din vreas­curi de fag?

Pălin­cile din „Etéd”

Mân­carea îi cade bine omu­lui doar atunci când con­sumă şi o bău­tură bună pe lângă, iar noi vă stăm la dis­poz­iţie cu bău­turile cele mai rafi­nate. Pălinca de fructe din local­i­tatea Etéd, aşa numi­tul „secret secui­esc” preparat în inima ţin­u­tu­lui secui­esc, cu sig­u­ranţă ajută la creşterea apeti­t­u­lui. Local­nicii din Etéd sunt de părere că, „pălinca bună este ca şi moartea soacrei, plângi spre văzul lumii, dar în inte­rior îţi cade bine”.

Vă oferim 11 tipuri de bău­turi speci­fice, preparate din fructe de pădure, a căror paletă gus­ta­tivă se încadrează per­fect în spir­i­tul locu­lui. În rân­durile vână­toreşti există zicala con­form căruia poveştile de groază se nasc atunci când omul începe şi îşi ter­mină tre­aba cu apa focoasă din Etéd.


GSM: +40 745 74 85 96
Fax: +40 367 98 54 23
E-​mail:
GPS: 46.11055225.960454

pen­si­unea Gorgán sitemap con­tact

© Copy­right Pen­si­unea Gorgán 2011. Toate drep­turile rezervate.

Web­de­sign: www​.voidart​.ro